ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
1547
นาย
ธนเทพ
ปลายแก่น
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล(สอ.) | สำนักอำนวยการ
ระบบประสานงาน
รออนุมัติ
1546
นางสาว
พรวิลัย
สุระวิทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธ. | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
รออนุมัติ
1545
นางสาว
นันท์นภัส
เขียวเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธ. | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
รออนุมัติ
1544
นาย
ณัฐพงศ์
สุทธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
รออนุมัติ
1543
นาง
อุษณีย์
ศรีรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
ศธจ.สตูล
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1542
นางสาว
ปวิตรา
บัณฑิตพุฒ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ สป. | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1541
นางสาว
พัสสิกา
โสตัน
อื่นๆ
ศธภ.2 ปทุมธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1540
นาย
ศิลป์ชัย
ขันดาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
ศธจ.เชียงราย
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1539
นาย
จิรกร
ดำรงพงษ์
นักวิชาการศึกษา
ศธจ.เชียงราย
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1538
นาง
ธิดา
ขันดาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
ศธจ.เชียงราย
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 92
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 912 แถว