ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
1562
 
จิรัชญา
ต่างใจ
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.พิษณุโลก
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1561
นาง
ดรุณี
นาคะนคร
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.นครพนม
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1560
นางสาว
ณฐมน
สุนทรโภคิน
นักจัดการงานทั่วไป
ศธภ.2 ปทุมธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1559
นางสาว
อภัยวรรณ
พลธิราช
นักจัดการงานทั่วไป
ศธภ.11 สกลนคร
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1558
นางสาว
ดาราณี
แต่แดงเพชร
ลูกจ้างชั่วคราว
ศธจ.กาญจนบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1557
นาง
พิชญาภัค
อารีรอบ
ศึกษานิเทศก์
ศธจ.กาญจนบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1556
นาง
ขวัญตา
ศรีเกษม
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.2 ปทุมธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1555
นางสาว
ธนสร
ธนังเศรษฐ
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ(สอ.) | สำนักอำนวยการ
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1554
นางสาว
ภควรรณ
ไชยอุดม
นักประชาสัมพันธ์
ศธจ.ศรีสะเกษ
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1553
นาย
รติกร
ดอนประสิม
พนักงานธุรการ
ศธจ.ศรีสะเกษ
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 93
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 927 แถว