ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
1107
นางสาว
ปิยะมาศ
บุญเลิศ
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.5 นครศรีธรรมราช
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1106
นางสาว
นุจรีย์
บูรณากาญจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน สป. | สนย.สป.
1
อนุมัติ
1105
นางสาว
อริสา
ใจใส
ลูกจ้างชั่วคราว
ศธจ.อำนาจเจริญ
ระบบประสานงาน
รออนุมัติ
1104
นาย
ประจักษ์
วงวาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ศธจ.อำนาจเจริญ
ระบบประสานงาน
รออนุมัติ
1103
นางสาว
พรศิริ
จันทร์ดอน
พนักงานธุรการ
ศธจ.ฉะเชิงเทรา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1101
นาย
ชัยยศ
อลงกตกิตติคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.นครศรีธรรมราช
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1100
นาง
อภิสรา
มีนิ่ม
นักวิชาการศึกษา
ศธจ.นครศรีธรรมราช
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1099
นางสาว
วาสนา
ปิยะฤดีวรรณ
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.15 เชียงใหม่
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1098
นาง
พชรวรรณ
รัฐขจร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ศธ. | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1097
นางสาว
เบญจวรรณ
เพ็ชรนิล
พนักงานราชการ
กลุ่มอำนวยการ | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 56
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 555 แถว