ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
1343
นาง
สุดา
สุขวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
ศธภ.18 นครสวรรค์
ระบบประสานงาน
รออนุมัติ
1342
นางสาว
เกศินี
ถึงพร้อม
นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1341
นาย
สรศักดิ์
เอ็นโด
พนักงานราชการ
ศธภ.13 นครราชสีมา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1340
นาย
อนุวัฒน์
ราชจำปี
ศึกษานิเทศก์
ศธจ.อุดรธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1339
นาง
พรณิดา
กาปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.ตราด
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1338
นาง
คำแก้ว
มั่นยืน
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.อุบลราชธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1334
นางสาว
จุฑากานท์
รักสกุล
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1333
นาง
บัลกีส
ดือเระ
เจ้าพนักงานธุรการ
ศูนย์ประสานงานชายแดนใต้
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1332
นางสาว
เขมรินทร์
วรัณภูวัตวงศ์
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.11 สกลนคร
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1331
นาง
ดรุณี
นิลมานนท์
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.3 ราชบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 75
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 749 แถว