ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
967
นาย
ญาณภัทร
ทองคูณ
นักวิชาการศึกษา
ศธจ.ชลบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่ม(ทุกระบบ)
รออนุมัติ
966
นาง
สัสุรี
โอรามหลง
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.8 ยะลา
ผู้อำนวยการกลุ่ม(ทุกระบบ)
รออนุมัติ
965
นาง
สารีฮา
ดาตูมะดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.นราธิวาส
ระบบวิจัย
อนุมัติ
964
นาย
กอบชัย
ชิงชัย
อื่นๆ
ศธภ.2 ลพบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
963
นางสาว
ใกล้รุ่ง
กลั่นคันฑา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ | สนย.สป.
ผู้อำนวยการกลุ่ม(ทุกระบบ)
อนุมัติ
962
นางสาว
จุฬาลักษณ์
ศาสตร์สาระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้อำนวยการกลุ่ม(ทุกระบบ)
อนุมัติ
961
นางสาว
ภัทรา
สุขนิคม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.พระนครศรีอยุธยา
ระบบงบประมาณ
อนุมัติ
960
นางสาว
วราลักษณ์
ดุรงค์กาญจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน สป. | สนย.สป.
ระบบงบประมาณ
อนุมัติ
959
นางสาว
จิราภรณ์
ผลจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
ศธจ.บึงกาฬ
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
958
นาย
ธวัชชัย
เถื่อนชื่น
อื่นๆ
ศธจ.พิจิตร
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 42
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 418 แถว