ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
1515
นางสาว
วรัญชิดาธรณ์
พลานิวัติ
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1514
นางสาว
ปิยะรัตน์
ไทยตระกูลพาณิช
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.มุกดาหาร
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1513
นาย
แวอูเซ็ง
แวดือราแม
นักทรัพยากรบุคคล
ศธภ.7 ยะลา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1512
นาย
อัยยวัฒน์
สุวรรณโชติ
นิติกร
ศธภ.7 ยะลา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1511
นางสาว
รสุ
รุ่มจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.สุราษฎร์ธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1510
นาย
ณัฐวุฒิ
โพธิ์สันเทียะ
นักประชาสัมพันธ์
ศธจ.ปราจีนบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1509
นาย
วิธวินท์วิชญ์
เนาวนนท์
นักจัดการงานทั่วไป
ศธภ.5 นครศรีธรรมราช
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1508
นาง
แสงอรุณ
สมประสงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานกลาง(สอ.) | สำนักอำนวยการ
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1507
นางสาว
ปัญจณี
อุ้ยเฉ้ง
ศึกษานิเทศก์
ศธจ.พังงา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1506
นาย
สมชาย
ดอนสมพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
ศธภ.10 อุดรธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 89
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 889 แถว