ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
1292
นางสาว
นภาพร
คำชมภู
พนักงานธุรการ
ศธภ.11 สกลนคร
ระบบประสานงาน
รออนุมัติ
1291
นางสาว
กรัณฑรัตน์
สายนุ้ย
พนักงานราชการ
สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1290
นางสาว
พนิตา
จำจด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานการศึกษานอกระบบ
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1289
นาย
เอกธนา
พลเชียงขวาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1288
นาง
รุ่งนภา
รุ่งเรืองศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่ม ป.ย.ป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1287
นางสาว
ทิฆัมพร
สุวรรณทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.เชียงราย
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1286
นางสาว
ปวิตรา
พรมวังขวา
ลูกจ้างชั่วคราว
ศธภ.18 นครสวรรค์
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1285
นาง
จิราพร
เพียรผล
ครู
ศธภ.14 อุบลราชธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1284
นาย
วัชระ
สวัสดิ์
พนักงานราชการ
สำนักงานการศึกษานอกระบบ
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1283
นาย
พุฒิพัฒน์
ชัยเกตุธนพัฒน์
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.5 นครศรีธรรมราช
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 72
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 712 แถว