ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
1288
นางสาว
ขวัญทิชา
ศรีธร
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.แม่ฮ่องสอน
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1287
นางสาว
นิดาพร
แสงศิลา
นักจัดการงานทั่วไป
ศธภ.10 อุดรธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1286
นางสาว
ปริศรา
เรืองฤทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศธจ.ตรัง
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1285
นาย
พีระพัฒน์
แก้วจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.8 ชลบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1284
นางสาว
นภาพร
คำชมภู
พนักงานจ้างเหมา
ศธภ.11 สกลนคร
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1283
นาง
มัญชุพร
ปงปัญญายืน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.ชัยนาท
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1282
นาย
กิตติภัฎ
มูลศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.10 อุดรธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1281
นางสาว
ทิฆัมพร
สุวรรณทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.เชียงราย
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1280
นาย
อภิสิทธิ์
คงชนม์
อื่นๆ
ศธจ.กรุงเทพมหานคร
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1275
นาง
กาญจนา
ตันตินิพันธุ์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศธจ.กรุงเทพมหานคร
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 71
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 705 แถว