ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
1328
นาง
สุดใจ
เหง้าเทศ
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.10 อุดรธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1327
นางสาว
นารินทร์
ชินันท์
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.น่าน
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1326
นาง
อิงอร
ศรีอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ศธภ.10 อุดรธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1325
นาง
ศิริพร
แสนกรุง
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.10 อุดรธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1324
นาง
จุฑารัตน์
วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.10 อุดรธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1323
นาย
เวียงชัย
ศรีพรหมษา
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.10 อุดรธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1322
นางสาว
นันท์นภัส
เกลื่อนกลางดอน
นักจัดการงานทั่วไป
ศธภ.13 นครราชสีมา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1321
นาง
กิตติยาพร
สุดรัก
นักวิชาการศึกษา
ศธจ.กระบี่
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1320
นาย
ธนโชติ
แสนสุภา
นักทรัพยากรบุคคล
ศธจ.เลย
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1319
นางสาว
อุลิศ
สุราช
นักวิชาการศึกษา
ศธจ.หนองบัวลำภู
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 74
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 737 แถว