ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
1572
นาง
นุชรัตน์
ประสิทธิศิลป์ชัย
รองศึกษาธิการจังหวัด
ศธจ.นครพนม
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1568
นาย
จิรนนท์
ส่องสง
พนักงานธุรการ
ศธจ.กรุงเทพมหานคร
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1567
นางสาว
วรรณวิไล
หน่อคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ศธจ.พะเยา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1566
นางสาว
ศิริญญา
เหมวัชรสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
ศธภ.7 ยะลา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1565
นาย
วีรวัฒน์
กัณทวีชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.ลำพูน
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1564
นาย
ชาญยุทธ
อยู่หลง
พนักงานบันทึกข้อมูล
ศธจ.บุรีรัมย์
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1563
นาง
พิชาภัค
อยู่สุข
นักทรัพยากรบุคคล
ศธจ.กาญจนบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1562
 
จิรัชญา
ต่างใจ
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.พิษณุโลก
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1561
นาง
ดรุณี
นาคะนคร
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.นครพนม
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1560
นางสาว
ณฐมน
สุนทรโภคิน
นักจัดการงานทั่วไป
ศธภ.2 ปทุมธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 94
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 934 แถว