ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
1296
นาย
ชยวัฒน์
ภูขะโร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.สตูล
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1295
นาย
เสฐียรพงษ์
แก้ววิมล
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1294
นางสาว
ศิรฐา
กรวาทิน
พนักงานราชการ
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1293
นางสาว
จรียา
กิจโสภี
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.สุพรรณบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1292
นางสาว
มารยาท
เกษี
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.จันทบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1291
นาย
พัฒนศักดิ์
สกุลพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.10 อุดรธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1290
นาย
รัชมงคล
พลันสังเกตุ
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.7 ยะลา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1289
นางสาว
รัชนีกร
คุ้มทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.ชลบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1288
นางสาว
ขวัญทิชา
ศรีธร
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.แม่ฮ่องสอน
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1287
นางสาว
นิดาพร
แสงศิลา
นักจัดการงานทั่วไป
ศธภ.10 อุดรธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 72
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 713 แถว